Đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng


Mẫu quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất

Đối với các bạn đi làm có tham gia bhxh từ 12 tháng trở sau khi nghỉ việc đúng trình tự : Thông báo trước 30 ngày cho công ty sử dụng lao động bạn sẽ được hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp 03 tháng bằng 80% lương cơ của trung bình lương 06 tháng liên tiếp.

Dưới đây là Mẫu quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất 2018 cho các bạn tham khảo. Khi nhận được thông báo này bạn cần làm những gì tiếp theo chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các bạn !

Mời bạn xem thêm:

>> Lớp học thực hành kế toán tại Vĩnh Phúc

>> Lớp học kế toán tổng hợp tại Biên Hoà

>> Địa chỉ học kế toán cấp tốc tại Tân Bình

Mẫu biên bản quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất hiện nay:

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ…
SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số:………/QĐ-LĐTBXH

…….., ngày … tháng … năm ….

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ ..........

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11; Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ; Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp;

Căn cứ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp của ông/bà .........................................., có số Sổ bảo hiểm xã hội …………………. cấp ngày ....../......../....... do.................cấp;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ông/bà: .......................................................................................................

Sinh ngày …. tháng …. năm ..............

Nơi cư trú:.................................................................................................................

Số Sổ bảo hiểm xã hội:.............................................................................................

Số tài khoản (nếu có):.............. .........................................tại ngân hàng ................

Tổng số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp: .....................................................tháng

Số tháng được hưởng trợ cấp thất nghiệp................................................................

Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng theo quy định của ông/bà là.............đồng

(Số tiền bằng chữ:.............................................................................................đồng)

Nơi nhận trợ cấp: .......................................................................................................

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp tính từ ngày........../......../........... đến ngày......./......../........

Nơi khám chữa bệnh ban đầu:...................................................................................

Điều 2. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có trách nhiệm tích cực tìm kiếm việc làm và thực hiện việc thông báo hằng tháng với Trung tâm Giới thiệu việc làm về việc tìm kiếm việc làm theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày........./........./............

Điều 4. Các ông/bà Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố……………..; Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu VP.

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Link download: Trợ cấp thất nghiệp 2018

Chúc bạn thành công !

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT0972.868.960