Đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng


Mẫu huỷ quyết định hưởng chế độ bảo hiểm xã hội 2018

Tự nhiên trên đầu rơi xuống một Mẫu huỷ quyết định hưởng chế độ bảo hiểm xã hội 2018 bạn thấy có bất ngờ không ?..đôi khi là như vậy bạn nhé. Hãy tập sống làm quen với nó..dưới đây là một mẫu như vậy.

Mẫu huỷ quyết định hưởng chế độ bảo hiểm xã hội 2018 mời bạn tham khảo:

Mẫu số 06B-HBQP

BỘ QUỐC PHÒNG
BẢO HIỂM XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……../QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm ……

 

SỐ SỔ BHXH/SỐ HỒ SƠ……
SỐ ĐỊNH DANH…………

     

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hủy quyết định hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 79/2008/QĐ-BQP ngày 29/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;

Căn cứ hồ sơ hưởng chế độ ……….(1)……… của đồng chí ……………………………….

Căn cứ Công văn số ……………………. ngày …./…../…….. của …………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Xét đề nghị của Trưởng phòng Chế độ chính sách,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy Quyết định số …………../QĐ-BHXH ngày ….../……./……….. của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng về việc hưởng chế độ ………..(1)…………….. đối với:

Đồng chí: …………………………………………………………………………………………..

Cấp bậc, chức vụ, chức danh, nghề nghiệp: ……………………………………………………

Đơn vị: ………………………………………………………………………………………………

Mức trợ cấp đã hưởng: ……………………………………………………………………. đồng

Lý do hủy: ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Điều 2. Thu hồi số tiền đã chi trả (nếu có), gồm:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Tổng số: ……………………………………………………………. đồng.

(Bằng chữ …………………………………………………………………………..)

Điều 3. Các đồng chí Trưởng phòng Chế độ chính sách, Thủ trưởng các phòng (ban) liên quan thuộc BHXH Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng đơn vị và đồng chí có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cá nhân;
- BHXH tỉnh, thành phố...(2);
- Cơ quan nhân sự trực thuộc Bộ;
- Tài chính nơi đã chi trả;
- Lưu: BHXH BQP, BHXH Việt Nam.

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Ghi rõ chế độ phải hủy;

(2) Nếu hủy quyết định hưởng trợ cấp hằng tháng thì mới hiển thị nội dung này.

 

Mời bạn xem thêm:

>> lớp học kế toán ở minh khai

>> lớp học kế toán thực hành ở long biên

>> lớp học kế toán tổng hợp ở thanh xuân

mẫu quyết định nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

quyết định nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm

quyết định nghỉ việc hưởng lương hưu

mẫu quyết định cho nghỉ dưỡng sức

quyết định nghỉ ốm

quyết định nghỉ việc chờ hưu

quyết định nghỉ hưu trước tuổi

tải mẫu quyết định thôi việc

 

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT0972.868.960