Đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng


Theo quy định mới nhất đối với các hoạt động chia lợi tức thì khoản thu lợi nhuận này có bị đánh thuế TNCN không, bài viết dưới đây sẽ giải đáp câu hỏi này

Lợi nhuận được chia có chịu thuế TNCN không?

Căn cứ pháp lý

- Tại khoản 6, Điều 11, Chương III của Thông tư 92/2015/TT-BTC 

- Bổ sung, thay thế điểm c khoản 3 điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC

Các khoản thu nhập chịu thuế gồm:

“3. Thu nhập từ đầu tư vốn: Thu nhập từ đầu tư vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được dưới các hình thức:

c) Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức kinh doanh khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã; lợi tức nhận được do tham gia góp vốn thành lập tổ chức tín dụng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, góp vốn vào Quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Không tính vào thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn đối với lợi tức của doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ.”

Tại khoản 4 điều 2 của nghị định số 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết sửa đổi bổ sung các điều quy định với khoản thu từ lợi nhuận sau khi nộp thuế TNDN như sau:

“Thu nhập từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác, kể cả trường hợp góp vốn đầu tư bằng hiện vật, danh tiếng, quyền sử dụng đất, phát minh, sáng chế, trừ thu nhập nhận được từ lãi trái phiếu Chính phủ, thu nhập sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân và của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ”

Như vậy hoạt động chia lợi nhuận cho các cá nhân được ghi nhận là các khoản thu nhập từ đầu tư vốn với mức thuế suất 5%.

Lưu ý: Mức thuế này không tính khi doanh nghiệp là Công ty TNHH hoặc Doanh nghiệp tư nhân

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT0972.868.960