Đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng


Cách sử dụng hàm VLOOKUP trong excel

Hướng dẫn Excel này giải thích cách sử dụng hàm VLOOKUP với cú pháp và các ví dụ.
 
Sự miêu tả
 
Hàm VLOOKUP thực hiện tìm kiếm dọc bằng cách tìm kiếm một giá trị trong cột đầu tiên của bảng và trả về giá trị trong cùng một hàng ở vị trí index_number .
 
Hàm VLOOKUP là một hàm dựng sẵn trong Excel được phân loại là hàm tra cứu / tham chiếu . Nó có thể được sử dụng như một hàm trang tính (WS) trong Excel. Là một hàm trang tính, hàm VLOOKUP có thể được nhập như một phần của công thức trong một ô của trang tính.
 
cach-su-dung-ham-vlookup-trong-excel
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
 
 
Hàm VLOOKUP thực sự khá dễ sử dụng khi bạn hiểu nó hoạt động như thế nào! Nếu bạn muốn làm theo hướng dẫn này, hãy tải xuống bảng tính ví dụ.
 
Cú pháp
 
Cú pháp cho hàm VLOOKUP trong Microsoft Excel là:
 
VLOOKUP( value, table, index_number, [approximate_match] )
 
Tham số hoặc đối số
giá trị
Giá trị để tìm kiếm trong cột đầu tiên của bảng .
bàn
Hai hoặc nhiều cột dữ liệu được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.
index_number
Số cột trong bảng mà từ đó giá trị khớp phải được trả về. Cột đầu tiên là 1.
approximate_match
Không bắt buộc. Nhập FALSE để tìm kết quả khớp chính xác. Nhập TRUE để tìm đối sánh gần đúng. Nếu tham số này bị bỏ qua, TRUE là mặc định.
Trả lại
 
Hàm VLOOKUP trả về bất kỳ kiểu dữ liệu nào như chuỗi, số, ngày, vv 
 
Nếu bạn chỉ định FALSE cho tham số gần đúng_match và không tìm thấy kết hợp chính xác, hàm VLOOKUP sẽ trả về # N / A. 
 
Nếu bạn chỉ định TRUE cho tham số approximate_match và không tìm thấy kết hợp chính xác, thì giá trị nhỏ hơn tiếp theo sẽ được trả về. 
Nếu index_number nhỏ hơn 1, hàm VLOOKUP sẽ trả về #VALUE !. 
Nếu index_number lớn hơn số cột trong bảng , hàm VLOOKUP sẽ trả về #REF !.
 
chú thích
Xem thêm hàm HLOOKUP để thực hiện tra cứu ngang.
Áp dụng cho
 
Excel 2016, Excel 2013, Excel 2011 cho Mac, Excel 2010, Excel 2007, Excel 2003, Excel XP, Excel 2000
 
Loại chức năng
 
Hàm bảng tính (WS)
 
Ví dụ (dưới dạng hàm bảng tính)
 
Hãy khám phá cách sử dụng hàm VLOOKUP như một hàm trang tính trong Microsoft Excel.
 
cach-su-dung-ham-vlookup-trong-excel1
Dựa trên bảng tính Excel ở trên, các ví dụ VLOOKUP sau sẽ trả về:
 
=VLOOKUP(10251, A1:B6, 2, FALSE)
Result: "Pears"   'Returns value in 2nd column
 
=VLOOKUP(10251, A1:C6, 3, FALSE)
Result: $18.60    'Returns value in 3rd column
 
=VLOOKUP(10251, A1:D6, 4, FALSE)
Result: 9         'Returns value in 4th column
 
=VLOOKUP(10248, A1:B6, 2, FALSE)
Result: #N/A      'Returns #N/A error (no exact match)
 
=VLOOKUP(10248, A1:B6, 2, TRUE)
 
Result: "Apples"  'Returns an approximate match
Bây giờ, hãy xem ví dụ =VLOOKUP(10251, A1:B6, 2, FALSE)trả về giá trị của "Pears" và xem xét kỹ hơn tại sao.
 
Tham số đầu tiên
 
Tham số đầu tiên trong hàm VLOOKUP là giá trị để tìm kiếm trong bảng dữ liệu.
 
cach-su-dung-ham-vlookup-trong-excel2
Trong ví dụ này, tham số đầu tiên là 10251. Đây là giá trị mà VLOOKUP sẽ tìm kiếm trong cột đầu tiên của bảng dữ liệu. Bởi vì nó là một giá trị số, bạn chỉ có thể nhập số. Nhưng nếu giá trị tìm kiếm là văn bản, bạn sẽ cần phải đặt nó trong dấu ngoặc kép, ví dụ:
 
=VLOOKUP("10251", A1:B6, 2, FALSE)
 
Tham số thứ hai
 
Tham số thứ hai trong hàm VLOOKUP là bảng hoặc nguồn dữ liệu mà việc tra cứu dọc sẽ được thực hiện.
 
cach-su-dung-ham-vlookup-trong-excel3
 
Trong ví dụ này, tham số thứ hai là A1: B6 cho chúng ta hai cột dữ liệu để sử dụng trong tra cứu dọc - A1: A6 và B1: B6. Cột đầu tiên trong phạm vi (A1: A6) được sử dụng để tìm kiếm giá trị Đơn đặt hàng là 10251. Cột thứ hai trong phạm vi (B1: B6) chứa giá trị trả về là Giá trị sản phẩm.
 
Tham số thứ ba
 
Tham số thứ ba là số vị trí trong bảng nơi có thể tìm thấy dữ liệu trả về. Giá trị 1 cho biết cột đầu tiên trong bảng. Cột thứ hai là 2, v.v.
 
cach-su-dung-ham-vlookup-trong-excel4
 
Trong ví dụ này, tham số thứ ba là 2. Điều này có nghĩa là cột thứ hai trong bảng là nơi chúng ta sẽ tìm thấy giá trị trả về. Vì phạm vi bảng được đặt thành A1: B6, giá trị trả về sẽ nằm trong cột thứ hai ở đâu đó trong phạm vi B1: B6.
 
Tham số thứ tư
Cuối cùng và quan trọng nhất là tham số thứ tư hoặc cuối cùng trong VLOOKUP. Thông số này xác định xem bạn có đang tìm kiếm kết quả khớp chính xác hoặc đối sánh gần đúng hay không.
 
cach-su-dung-ham-vlookup-trong-excel5
Trong ví dụ này, tham số thứ tư là FALSE. Một tham số của FALSE có nghĩa là VLOOKUP đang tìm kiếm một đối sánh CHÍNH XÁC cho giá trị của 10251. Một tham số TRUE có nghĩa là một kết quả phù hợp sẽ được trả về. Vì VLOOKUP có thể tìm giá trị 10251 trong phạm vi A1: A6, nó trả về giá trị tương ứng từ B1: B6 là Pears.
 
Kết hợp chính xác và so khớp gần đúng
 
Để tìm kết quả khớp chính xác, hãy sử dụng FALSE làm thông số cuối cùng. Để tìm đối sánh gần đúng, hãy sử dụng TRUE làm thông số cuối cùng.
 
Hãy tìm kiếm một giá trị không tồn tại trong dữ liệu của chúng tôi để chứng minh tầm quan trọng của tham số này!
 
Kết hợp chuẩn xác
 
Sử dụng FALSE để tìm đối sánh chính xác:
 
=VLOOKUP(10248, A1:B6, 2, FALSE)
Result: #N/A
Nếu không tìm thấy kết quả khớp chính xác, # N / A được trả về.
 
Trận đấu gần đúng
Sử dụng TRUE để tìm đối sánh gần đúng:
 
=VLOOKUP(10248, A1:B6, 2, TRUE)
Result: "Apples"
Nếu không tìm thấy kết quả phù hợp, nó trả về giá trị nhỏ hơn tiếp theo trong trường hợp này là "Táo".
 
VLOOKUP từ một trang tính khác
Bạn có thể sử dụng VLOOKUP để tra cứu một giá trị khi bảng nằm trên một trang tính khác. Hãy sửa đổi ví dụ trên của chúng ta và giả sử rằng bảng nằm trong một Trang tính khác có tên Sheet2 trong phạm vi A1: B6.
 
Chúng tôi có thể viết lại ví dụ ban đầu của chúng tôi, nơi chúng tôi tra cứu giá trị 10251 như sau:
 
=VLOOKUP(10251, Sheet2!A1:B6, 2, FALSE)
 
Bởi trước phạm vi bảng với tên trang tính và dấu chấm than, chúng tôi có thể cập nhật VLOOKUP của chúng tôi để tham chiếu bảng trên một trang tính khác.
 
VLOOKUP từ một trang tính khác với dấu cách trong tên trang tính
Hãy ném thêm một biến chứng nữa, điều gì sẽ xảy ra nếu tên Trang tính của bạn chứa khoảng trắng, sau đó bạn sẽ cần thay đổi công thức hơn nữa.
 
Giả sử rằng bảng nằm trên một Sheet được gọi là "Test Sheet" trong phạm vi A1: B6, bây giờ chúng ta cần bọc tên Sheet trong các dấu nháy đơn như sau:
 
=VLOOKUP(10251, 'Test Sheet'!A1:B6, 2, FALSE)
 
Bằng cách đặt tên trang tính trong dấu nháy đơn, chúng ta có thể xử lý tên trang tính với dấu cách trong hàm VLOOKUP.
 
VLOOKUP từ một Workbook khác
 
Bạn có thể sử dụng VLOOKUP để tra cứu một giá trị trong một sổ làm việc khác. Ví dụ: nếu bạn muốn có phần bảng của công thức VLOOKUP từ một sổ làm việc bên ngoài, chúng tôi có thể thử công thức sau:
 
=VLOOKUP(10251, 'C:[data.xlsx]Sheet1'!$A$1:$B$6, 2, FALSE)
 
Điều này sẽ tìm giá trị 10251 trong tệp C: data.xlxs trong Bảng 1 nơi dữ liệu bảng được tìm thấy trong phạm vi $ A $ 1: $ B $ 6.
 
Tại sao nên sử dụng tham chiếu tuyệt đối?
 
Bây giờ điều quan trọng là chúng ta phải trả thêm một lỗi nữa thường được thực hiện. Khi mọi người sử dụng hàm VLOOKUP, họ thường sử dụng tham chiếu tương đối cho phạm vi bảng như chúng tôi đã làm trong một số ví dụ của chúng tôi ở trên. Điều này sẽ trả về câu trả lời đúng, nhưng điều gì xảy ra khi bạn sao chép công thức sang một ô khác? Phạm vi bảng sẽ được điều chỉnh bởi Excel và thay đổi liên quan đến nơi bạn dán công thức mới. Hãy giải thích thêm ...
 
Vì vậy, nếu bạn có công thức sau trong ô G1:
 
=VLOOKUP(10251, A1:B6, 2, FALSE)
 
Và sau đó bạn sao chép công thức này từ ô G1 sang ô H2, nó sẽ sửa đổi công thức VLOOKUP thành công thức này:
 
=VLOOKUP(10251, B2:C7, 2, FALSE)
 
Vì bảng của bạn được tìm thấy trong phạm vi A1: B6 chứ không phải B2: C7, công thức của bạn sẽ trả lại kết quả sai trong ô H2. Để đảm bảo rằng phạm vi của bạn không thay đổi, hãy thử tham khảo phạm vi bảng của bạn bằng cách sử dụng tham chiếu tuyệt đối như sau:
 
=VLOOKUP(10251, $A$1:$B$6, 2, FALSE)
 
Bây giờ nếu bạn sao chép công thức này sang một ô khác, phạm vi bảng của bạn sẽ vẫn là $ A $ 1: $ B $ 6.
 
Cách xử lý lỗi # N / A
Tiếp theo, hãy xem xét cách xử lý các cá thể trong đó hàm VLOOKUP không tìm thấy kết quả phù hợp và trả về lỗi # N / A. Trong hầu hết các trường hợp, bạn không muốn thấy # N / A nhưng muốn hiển thị kết quả thân thiện với người dùng hơn.
 
Ví dụ: nếu bạn có công thức sau:
 
=VLOOKUP(10248, $A$1:$B$6, 2, FALSE)
Thay vì hiển thị lỗi # N / A nếu bạn không tìm thấy kết quả phù hợp, bạn có thể trả lại giá trị "Không tìm thấy". Để làm điều này, bạn có thể sửa đổi công thức VLOOKUP của bạn như sau:
 
=IF(ISNA(VLOOKUP(10248, $A$1:$B$6, 2, FALSE)), "Not Found", VLOOKUP(10248, $A$1:$B$6, 2, FALSE))
HOẶC LÀ
 
=IFERROR(VLOOKUP(10248, $A$1:$B$6, 2, FALSE), "Not Found")
HOẶC LÀ
 
=IFNA(VLOOKUP(10248, $A$1:$B$6, 2, FALSE), "Not Found")
 
Các công thức này sử dụng các hàm ISNA , IFERROR và IFNA để trả về "Không tìm thấy" nếu một hàm không tìm thấy hàm VLOOKUP.
 
Đây là một cách tuyệt vời để tạo bảng tính của bạn để bạn không thấy các lỗi Excel truyền thống.
 

hàm vlookup nâng cao

hàm vlookup có điều kiện

cách dùng hàm vlookup giữa 2 sheet

hàm vlookup hlookup

bài tập hàm vlookup

cách dùng hàm vlookup giữa 2 file

hàm vlookup nhiều điều kiện

hàm vlookup 2 điều kiện

 

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT0972.868.960