Đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng


Cách định khoản và hạch toán mua hàng về nhập kho mới nhất

Các bạn KẾ TOÁN  thân mếm công việc kế toán có nhiều áp lực đôi khi những kiến thức mình được trang bị là chưa đủ để làm việc..có nghiệp vụ này không biết đã bạn nào gặp chưa ? xử lý tốt chưa...đó chính là nghiệp vụ " Mua hàng hoá về nhập kho nhưng phát hiện số lượng nhập kho với số lượng trên hoá đơn gtgt khác nhau " ...trong trường hợp này các bạn sẽ xử lý như thế nào ?
 
Để giúp đỡ các bạn hôm nay ĐÀO TẠO KẾ TOÁN CẤP TỐC sẽ hướng dẫn các bạn Cách định khoản và hạch toán mua hàng về nhập kho mới nhất theo 2 thông tư hiện nay đó là TT 133/2016 và TT 200/2014 của bộ tài chính ban hàng đang được áp dụng hiện nay.
 
Dưới đây là trình tự xử lý nghiệp vụ Mua hàng hoá về nhập kho nhưng phát hiện số lượng nhập kho với số lượng trên hoá đơn gtgt khác nhau một cách chi tiết và cụ thế nhất cho bạn tham khảo:
 
 Nếu doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo thông tư 133/2016/TT-BTC thì:
 
Giá mua hàng hóa; Chi phí mua hàng hóa và Hàng hóa bất động sản đều phản ánh vào TK 156 “ Hàng hóa”.
 
- Nếu doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC thì:
 
+ Chi phí mua hàng hóa phản ánh vào TK 1562 “Chi phí thu mua hàng hóa”
 
+ Giá mua hàng hóa phản ánh vào TK 1561 “ Giá mua hàng hóa”
 
+ Hàng hóa bất động sản phản ánh vào TK 1567 “Hàng hóa bất động sản”.
 
Nhập kho hàng hoá
 

Nhập kho hàng hoá

 
Sau đây Kế Toán Hà Nội xin hướng dẫn nghiệp vụ kế toán mua hàng về nhập kho phát hiện thừa so với hóa đơn mua hàng.
 
1. Nếu doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC:
 
Trong trường hợp khi hàng thu mua về kiểm nhận, nhập kho, phát hiện thừa so với hóa đơn, về nguyên tắc, bên mua phải làm văn bản báo cáo cho các bên liên quan biết để cùng xử lý. Về mặt kế toán phản ánh như sau:
 
1.1. Trong trường hợp thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ:
 
Trị giá Hàng hóa nhập kho (1561) và trị giá Hàng hóa thừa ghi nhận ở tài khoản 3381 là giá đã có thuế GTGT (theo tổng giá thanh toán). Khi xử lý, kế toán sẽ căn cứ vào quyết định để ghi số cho phù hợp (tương tự trường hợp 1.1)
 
1.2.Trong trường hợp thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:
 
a) Nếu nhập kho theo số trên hóa đơn:
 
Khi nhập kho, ghi nhận số nhập kho theo đúng số lượng, giá trị trên hóa đơn. Số hàng thừa kế toán theo dõi trên sổ riêng.
 
Khi xử lý số thừa:
 
+ Nếu thừa không xác nhận được nguyên nhân, ghi tăng thu nhập khác, ghi:
 
Có TK 711 – Thu nhập khác (số hàng thừa không rõ nguyên nhân).
 
Nợ TK 1561 – Giá mua hàng hóa (trị giá hàng thừa – giá chưa có thuế GTGT)
 
+ Nếu doanh nghiệp đồng ý mua tiếp số thừa, căn cứ vào hóa đơn do bên bán lập bổ sung, ghi:
 
Nợ TK 1331 – Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ (thuế GTGT của số hàng thừa)
 
Nợ TK 1561 – Giá mua hàng hóa (trị giá hàng thừa – giá chưa có thuế GTGT)
 
Có TK 331 – Phải trả người bán (tổng thanh toán số hàng thừa).
 
b) Nếu nhập kho toàn bộ số hàng mua ngoài (kể cả số thừa).
 
– Khi nhập kho kế toán phản ánh toàn bộ số thực nhập, ghi:
 
Nợ TK 1331 – Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ (thuế GTGT tính theo hóa đơn)
 
Nợ TK 1561 – Giá mua hàng hóa (toàn bộ số hàng hóa nhập kho – giá chưa có thuế GTGT)
 
Có TK 3381 – Tài sản thừa chờ giải quyết (trị giá hàng thừa, chưa có thuế GTGT).
 
Có TK 331 – Phải trả người bán (trị giá thanh toán theo hóa đơn)
 
– Khi nhận được quyết định xử lý số Hàng hóa thừa, tùy theo từng tình huống cụ thể, kế toán sẽ tiến hành ghi sổ như sau:
 
+ Nếu đồng ý mua tiếp số thừa, căn cứ vào hóa đơn GTGT do bên bán lập bổ sung về số hàng thừa, ghi:
 
Nợ TK 1331 – Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ (theo hóa đơn lập bổ sung)
 
Nợ TK 3381 – Tài sản thừa chờ giải quyết (trị giá hàng thừa chưa có thuế GTGT)
 
Có TK 331 – Phải trả người bán (tổng giá thanh toán số hàng thừa).
 
+ Nếu trả lại cho người bán, ghi:
 
Có TK 1561 – Giá mua hàng hóa (trả lại số thừa theo giá mua chưa có thuế).
 
Nợ TK 3381 – Tài sản thừa chờ giải quyết (trị giá hàng thừa đã xử lý)
 
+ Nếu thừa không xác nhận được nguyên nhân, ghi tăng thu nhập khác, ghi:
 
Có TK 711 – Thu nhập khác (số hàng thừa không rõ nguyên nhân).
 
Nợ TK 3381 – Tài sản thừa chờ giải quyết (trị giá hàng thừa)
 
2. Nếu doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo thông tư 133/2016/TT-BTC:
 
2.1. Trong trường hợp thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:
 
a) Nếu nhập kho theo số trên hóa đơn:
 
Khi nhập kho, ghi nhận số nhập kho theo đúng số lượng, giá trị trên hóa đơn. Số hàng thừa kế toán theo dõi trên sổ riêng.
 
Khi xử lý số thừa:
 
+ Nếu doanh nghiệp đồng ý mua tiếp số thừa, căn cứ vào hóa đơn do bên bán lập bổ sung, ghi:
 
Nợ TK 1331 – Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ (thuế GTGT của số hàng thừa)
 
Nợ TK 156 – Hàng hóa (trị giá hàng thừa – giá chưa có thuế GTGT)
 
Có TK 331 – Phải trả người bán (tổng thanh toán số hàng thừa).
 
+ Nếu thừa không xác nhận được nguyên nhân, ghi tăng thu nhập khác, ghi:
 
Có TK 711 – Thu nhập khác (số hàng thừa không rõ nguyên nhân).
 
Nợ TK 156 – Hàng hóa (trị giá hàng thừa – giá chưa có thuế GTGT)
 
b) Nếu nhập kho toàn bộ số hàng mua ngoài (kể cả số thừa)
 
– Khi nhập kho kế toán phản ánh toàn bộ số thực nhập, ghi:
 
Nợ TK 1331 – Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ (thuế GTGT tính theo hóa đơn)
 
Nợ TK 156 – Hàng hóa (toàn bộ số hàng hóa nhập kho – giá chưa có thuế GTGT)
 
Có TK 3381 – Tài sản thừa chờ giải quyết (trị giá hàng thừa, chưa có thuế GTGT).
 
Có TK 331 – Phải trả người bán (trị giá thanh toán theo hóa đơn)
 
– Khi nhận được quyết định xử lý số Hàng hóa thừa, tùy theo từng tình huống cụ thể, kế toán sẽ tiến hành ghi sổ như sau:
 
+ Nếu trả lại cho người bán, ghi:
 
Có TK 156 – Hàng hóa (trả lại số thừa theo giá mua chưa có thuế).
 
Nợ TK 3381 – Tài sản thừa chờ giải quyết (trị giá hàng thừa đã xử lý)
 
+ Nếu đồng ý mua tiếp số thừa, căn cứ vào hóa đơn GTGT do bên bán lập bổ sung về số hàng thừa, ghi:
 
Nợ TK 1331 – Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ (theo hóa đơn lập bổ sung)
 
Nợ TK 3381 – Tài sản thừa chờ giải quyết (trị giá hàng thừa chưa có thuế GTGT)
 
Có TK 331 – Phải trả người bán (tổng giá thanh toán số hàng thừa).
 
+ Nếu thừa không xác nhận được nguyên nhân, ghi tăng thu nhập khác, ghi:
 
Có TK 711 – Thu nhập khác (số hàng thừa không rõ nguyên nhân).
 
Nợ TK 3381 – Tài sản thừa chờ giải quyết (trị giá hàng thừa)
 
1.2. Trong trường hợp thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ:
 
Trị giá Hàng hóa nhập kho (156) và trị giá Hàng hóa thừa ghi nhận ở tài khoản 3381 là giá đã có thuế GTGT (theo tổng giá thanh toán). Khi xử lý, kế toán sẽ căn cứ vào quyết định để ghi số cho phù hợp (tương tự trường hợp 1.1).
 

định khoản nhập kho hàng hóa

định khoản nhập kho nguyên vật liệu

hạch toán bán hàng

tài khoản 156 theo thông tư 200

định khoản nghiệp vụ mua hàng

mua hàng hóa nhập kho chưa thanh toán

xuất bán hàng hóa định khoản như thế nào

xuất kho hàng hóa bán trực tiếp

 

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT0972.868.960