Đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng


Báo cáo lưu chuyển tiền mặt là gì?

Định nghĩa: Báo cáo tài chính phản ánh dòng doanh thu so với dòng chảy chi phí phát sinh từ hoạt động, đầu tư và tài chính trong một khoảng thời gian cụ thể
 
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và dự báo thể hiện kết quả kinh doanh hoặc kế hoạch của doanh nghiệp về tiền mặt trong và ngoài doanh nghiệp, mà không điều chỉnh cho doanh thu và chi phí tích luỹ. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ không cho biết doanh nghiệp có sinh lợi hay không, nhưng nó cho thấy vị thế tiền mặt của doanh nghiệp tại bất kỳ thời điểm nào trong thời gian bằng cách đo lường doanh thu so với số dư.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cần được chuẩn bị hàng tháng trong năm đầu tiên, hàng quý cho năm thứ hai và hàng năm cho năm thứ ba. 17 mục sau đây được liệt kê theo thứ tự mà chúng cần để xuất hiện trên bảng sao kê lưu chuyển tiền tệ của bạn:
 
Tiền mặt dùng để chỉ tiền mặt trong kinh doanh.
 
Doanh thu tiền mặt là thu nhập từ doanh thu được thanh toán bằng tiền mặt.
 
Các khoản phải thu là thu nhập từ việc thu tiền nợ đối với doanh nghiệp do bán hàng.
 
Thu nhập khác là thu nhập từ đầu tư, lãi vay đã được gia hạn và thanh lý bất kỳ tài sản nào.
 
Tổng thu nhập tổng số tiền mặt, doanh thu bằng tiền mặt, các khoản phải thu và các khoản thu nhập khác.
 
Vật liệu / hàng hóa là nguyên liệu được sử dụng trong sản xuất sản phẩm (chỉ dành cho hoạt động sản xuất), tiền mặt cho hàng hóa tồn kho (đối với người bán hàng như người bán sỉ và nhà bán lẻ), hoặc vật tư được sử dụng để thực hiện dịch vụ.
 
Lao động trực tiếp là lao động cần thiết để sản xuất một sản phẩm (chỉ dành cho hoạt động sản xuất) hoặc để thực hiện một dịch vụ.
 
Chi phí trên là tất cả chi phí cố định và biến đổi cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp.
 
Tiếp thị / bán hàng là tất cả tiền lương, hoa hồng và các chi phí trực tiếp khác liên quan đến bộ phận tiếp thị và bán hàng.
 
R & D là chi phí lao động cần thiết để hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp.
 
G & A là chi phí lao động cần thiết để hỗ trợ các chức năng chung và hành chính của doanh nghiệp.
 
Thuế là tất cả các loại thuế, trừ biên chế, trả cho các cơ quan chính phủ thích hợp.
 
Vốn đại diện cho các yêu cầu vốn để có được bất kỳ thiết bị cần thiết để tạo ra thu nhập.
 
Khoản thanh toán tiền vay là tổng số tất cả các khoản thanh toán được thực hiện để giảm bất kỳ khoản nợ dài hạn nào.
 
Tổng chi phí là tổng số vật liệu, lao động trực tiếp, chi phí trên cao, tiếp thị, bán hàng, R & D, G & A, thuế, vốn và các khoản thanh toán khoản vay.
 
Dòng tiền là chênh lệch giữa tổng thu nhập và tổng chi phí. Số tiền này được chuyển sang giai đoạn tiếp theo như tiền mặt bắt đầu.
 
Dòng tiền tích lũy là sự chênh lệch giữa dòng tiền hiện tại và dòng tiền từ giai đoạn trước.

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT0972.868.960