Đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng


6 mẫu đơn xin chuyển trường hay nhất năm 2018

Một năm học mới đã qua đi, giờ là lúc các cháu đang nghỉ hè là thời điểm bố mẹ các cháu đang chạy đôn chạy đáo tìm trường mới, lớp mới cho các con em của mình...chuyển trường học các bố mẹ cần dùng đến mẫu đơn xin chuyển trường mới được xét duyệt..vì trường nào cũng muốn giữ học sinh...dưới đây là 6 mẫu đơn xin chuyển trường hay nhất năm 2018 cho các bậc phụ huynh tham khảo.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------o0o-----------

 

 

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh THCS chuyển đi, đến trong tỉnh)

           

            Kính gửi:        

- Hiệu trưởng Trường (đi)..........................................................................

 - Hiệu trưởng Trường (đến).......................................................................

Tôi tên là:.........................................................................................................................................

Phụ huynh của học sinh.................................................. Sinh ngày:...............................................

Đang học lớp........................ năm học: 20.....-20..... tại trường.......................................................

thuộc Huyện..................................................... Tỉnh.......................................................................

Nay xin chuyển đến học lớp................... năm học: 20.....-20..... tại trường....................................

thuộc Huyện..................................................... Tỉnh.......................................................................

Lý do:..............................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường.

 

                                                            ……, ngày ….. tháng …… năm 20….

       Ký tên

 

 

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

............................................................

............................................................

............................................................

 

 

 

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:

 1. Đơn xin chuyển trường;
 2. Khai sinh (bản sao);
 3. Học bạ (bản chính);
 4. Chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học hoặc Giấy CN trúng tuyển lớp 6;
 5. Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp;
 6. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------o0o-----------

 

 

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh THCS chuyển đi, đến ngoài tỉnh)

           

            Kính gửi:        

- Phòng GD&ĐT / Sở Giáo dục và Đào tạo (đi)............................................. ;

- Phòng GD&ĐT / Sở Giáo dục và Đào tạo (đến)........................................... ;

                       - Hiệu trưởng Trường (đi)................................................................................

                       - Hiệu trưởng Trường (đến).............................................................................. ;

Tôi tên là:.........................................................................................................................................

Phụ huynh của học sinh.................................................. Sinh ngày:...............................................

Đang học lớp........................ năm học: 20.....-20..... tại trường.......................................................

thuộc Huyện..................................................... Tỉnh.......................................................................

Nay xin chuyển đến học lớp................... năm học: 20.....-20..... tại trường....................................

thuộc Huyện..................................................... Tỉnh.......................................................................

Lý do:..............................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Rất mong sự chấp thuận Qúy Trường, Phòng GD&ĐT/Sở GD&ĐT.

                                                                        ……, ngày ….. tháng …… năm 20….

                                                                                                                 Ký tên

 

 

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

............................................................

............................................................

............................................................

 

 

 

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:

1. Đơn xin chuyển trường;

2. Khai sinh (bản sao);

3. Học bạ (bản chính);

4. Chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học hoặc Giấy CN trúng tuyển lớp 6;

5. Giấy giới thiệu chuyển trường của Trường và Phòng GD&ĐT hoặc Sở GD&ĐT nơi đi cấp;

6. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

 

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Mẫu dành cho học sinh cấp Tiểu học)

                     Kính gửi:

                                         - Lãnh đạo Phòng GD-ĐT: ........................................................

                                         - Lãnh đạo Phòng GD-ĐT: ........................................................   

                                         - Hiệu trưởng trường ..................................................................    

                                         - Hiệu trưởng trường ..................................................................                                                                                             

 

Tôi tên là: ................................................................  Hiện ngụ tại: ............................................

Là phụ huynh của em ............................................  Sinh năm ...................................................  
là học sinh lớp .........  năm học .............................  thuộc trường .............................................

Kết quả cuối năm: Học lực: ................................  Hạnh kiểm: ...............................................

Tôi làm đơn này gởi đến Hiệu trưởng trường ...............................................................  
và Lãnh đạo Phòng GD&ĐT ....................................... cho tôi được chuyển con tôi về học lớp ............ năm học .................... tại trường ...........................................................................................................  
thuộc huyện .................................... tỉnh: ..............................................

Lý do:..................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Kính mong được sự chấp thuận.

 

 

Hồ sơ đính kèm:                                           ................., ngày ..... tháng ..... năm 20.....

- Học bạ                                                                                Người làm đơn                                                   

- Khai sinh

 

 

                                                          

 

 

 

 

Ý kiến tiếp nhận Hiệu Trưởng trường                 Ý kiến Hiệu Trưởng trường     

                   (Nơi chuyển đến)                                                       (Nơi đang học)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

 

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Mẫu dành cho học sinh cho cấp THCS)

                     Kính gửi:

                                         - Lãnh đạo Phòng GD-ĐT: ..............................................

                                         - Lãnh đạo Phòng GD-ĐT: ..............................................

                                         - Hiệu trưởng trường ........................................................

                                         - Hiệu trưởng trường ........................................................                                                  

 

Tôi tên là: ..................................................  Hiện ngụ tại: .................................................

Là phụ huynh của em ......................................................  Sinh năm ................................  
Đã trúng tuyển vào lớp 6 năm học ......................, nay là học sinh lớp ........ năm học .........

thuộc trường ............................................................  Ngoại ngữ .................................................

Kết quả cuối năm: Học lực: .......................  Hạnh kiểm: ...............................................

Tôi làm đơn này gởi đến Hiệu trưởng trường .................................................., Lãnh đạo Phòng GD&ĐT .................................... cho tôi được chuyển ........................... tôi về học lớp ..... năm học .............. tại trường .......................................................... thuộc huyện ................................ tỉnh: ..........................................

Lý do:..................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

Được sự chấp thuận của Quý thầy (cô) chúng tôi chân thành cám ơn.

 

Hồ sơ đính kèm:                               ................., ngày ..... tháng ..... năm 20.....

- Học bạ                                                                              Người làm đơn                                                    

- Khai sinh

- Giấy chứng nhận HTCTTT

- Giấy CNTT vào lớp 6              

                                                          

 

 

 

Ý kiến tiếp nhận Hiệu Trưởng trường               Ý kiến Hiệu Trưởng trường     

       (Nơi chuyển đến)                                                          (Nơi đang học)          

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------o0o-----------

 

 

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh THPT chuyển đi, đến trong tỉnh)

           

            Kính gửi:       

- Sở Giáo dục và Đào tạo .................................................................................... ;

- Hiệu trưởng trường (đi) .....................................................................................

- Hiệu trưởng trường (đến) ..................................................................................

Tôi tên là: ..................................................  phụ huynh của học sinh........................................
sinh ngày ......../......../................ đang học lớp ........ năm học: 20.....-20.....  tại trường ..................................................... thuộc huyện ............................................................................  
tỉnh ............................................................. .

Nay xin chuyển đến học lớp ............ năm học: 20..... - 20..... tại trường ...............................

.............................................. thuộc huyện ........................... tỉnh .......................................

Lý do: .............................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Rất mong sự chấp thuận Quí Trường và Sở GD&ĐT.

                                                                        ................., ngày ..... tháng ..... năm 20.....

                                                                                                                 Ký tên

 

 

   Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

 

 

 

 

 

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:

1. Đơn xin chuyển trường;

2. Khai sinh (bản sao);

3. Học bạ (bản chính);

4. Bằng tốt nghiệp THCS và Giấy CN trúng tuyển lớp 10;

5. Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp;

6. Giấy giới thiệu chuyển trường của Sở GDĐT cấp;

7. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

 

           

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------o0o-----------

 

 

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh THPT chuyển đi, đến ngoài tỉnh)

           

            Kính gửi:       

- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (đi) ................................................................

- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (đến) .............................................................

- Hiệu trưởng trường (đi) ................................................................................

- Hiệu trưởng trường (đến) .............................................................................

Tôi tên là: ......................................................................................................................................  
phụ huynh của học sinh ..............................................................................................................  
sinh ngày ...../...../.......... đang học lớp .......... năm học: 20.....-20.....  tại trường ...................
thuộc huyện ................................ tỉnh .........................................................................................

Nay xin chuyển đến học lớp .......... năm học: 20.....-20..... tại trường ...................................
.................................... thuộc huyện .....................................  tỉnh ..............................................

Lý do: .............................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Rất mong sự chấp thuận Quí Trường và Sở GD&ĐT.

                                                                        ................., ngày ..... tháng ..... năm 20.....

                                                                                                                 Ký tên

 

 

   Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

 

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:

 1. Đơn xin chuyển trường;
 2. Khai sinh (bản sao);
 3. Học bạ (bản chính);
 4. Bằng tốt nghiệp THCS và Giấy CN trúng tuyển lớp 10;
 5. Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp;
 6. Giấy giới thiệu chuyển trường của Sở GDĐT nơi đi cấp;
 7. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

 

Link download: mẫu đơn xin chuyển trường

 

mẫu đơn xin chuyển trường tiểu học ngoài tỉnh

mẫu đơn xin chuyển trường thpt

mẫu đơn xin chuyển trường mầm non

mẫu đơn xin chuyển trường của giáo viên

mẫu đơn xin chuyển trường thpt hà nội

đơn xin chuyển trường hay

đơn xin chuyển trường hoàn chỉnh

mẫu đơn xin chuyển trường đại học

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT0972.868.960